Διαδικασία εγγραφής

Πριν στείλετε την αίτηση εγγραφής σας, διαβάστε τον Κώδικα Δεοντολογίας και τον Κώδικα Συμπεριφοράς και Επαγγελματικής Πρακτικής της ΠΕΕΜΠΙΠ.

Τακτικά μέλη

Οι απόφοιτοι μετάφρασης του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου ή οι κάτοχοι ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου μετάφρασης πανεπιστήμιου της αλλοδαπής που επιθυμούν να γίνουν τακτικά μέλη και πληρούν τα κριτήρια, μπορούν να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση κάνοντας κλικ εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τα νέα τακτικά μέλη λαμβάνουν τον αριθμό μητρώου τους και οδηγό σφραγίδων σε τέσσερις γλώσσες (Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά) προκειμένου η επισήμανση των μεταφράσεων να γίνεται με ομοιόμορφο τρόπο. Λαμβάνουν επίσης πακέτο υποδοχής νέων μελών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει αναλόγως την αίτηση εντός ενός μηνός από την υποβολή της. Στην περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, επιτρέπεται προσφυγή του αιτούντος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

δειτε τα δικαιολογητικα

Δικαιολογητικά για Τακτικά μέλη

  • Σχετική αίτηση στην οποία το υποψήφιο μέλος να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού του Σωματείου και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
  • Αντίγραφο του πτυχίου από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο φορέα).
  • Κάθε άλλον επιστημονικό τίτλο και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών του.
  • Αποδεικτικό απασχόλησης.

Ως αποδεικτικό απασχόλησης νοείται ένα από τα εξής:

  • Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Αρχής του τόπου ασκήσεως επαγγέλματος του μεταφραστή, σε περίπτωση που παρέχει ελεύθερα υπηρεσίες μεταφραστή, από την οποία να προκύπτει ότι ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του μεταφραστή ή/και συναφή μεταφραστικά επαγγέλματα.
  • Αντίγραφο απόδειξης δαπανών ή τίτλου κτήσης ή όπως άλλως οριστεί από εργοδότη ή σχετική βεβαίωση εργοδότη ότι απασχολείται με απόδειξη δαπάνης ή τίτλου κτήσης ή όπως άλλως οριστεί.
  • Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του, από την οποία να προκύπτει η έμμισθη επαγγελματική ενασχόληση με τη μετάφραση και τα διαδικαστικά στάδια αυτής, και η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Πάρεδρα μέλη

Οι φοιτητές μετάφρασης και οι πτυχιούχοι μεταφραστές του ΤΞΓΜΔ του Ιονίου Πανεπιστημίου ή οι κάτοχοι ισότιμου και αναγνωρισμένου τίτλου μετάφρασης πανεπιστήμιου της αλλοδαπής που δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος, απασχολούνται σε τρίτους τομείς ή άλλως μπορούν να γίνουν πάρεδρα μέλη συμπληρώνοντας τη σχετική αίτηση κάνοντας κλικ εδώ.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, τα νέα πάρεδρα μέλη λαμβάνουν τον αριθμό μητρώου τους και πακέτο υποδοχής.

Εφόσον η κατάσταση του πάρεδρου μέλους αλλάξει και ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να γίνει τακτικό μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ, πρέπει να υποβάλει τη σχετική αίτηση και τα νέα δικαιολογητικά εγγραφής.

δειτε τα δικαιολογητικα

Δικαιολογητικά για Πάρεδρα μέλη

  • Σχετική αίτηση στην οποία το υποψήφιο μέλος να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού του Σωματείου και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
  • Βεβαίωση φοίτησης ή αντίγραφο του πτυχίου από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο φορέα).
  • Κάθε άλλον επιστημονικό τίτλο και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών του.
Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.