Εγγραφή πάρεδρου μέλους

  Ατομικά στοιχεία
  Ιδιότητα


  Βασικές γλώσσες εργασίας *
  ΑγγλικάΓαλλικάΓερμανικά


  Συναινώ να συλλέγει και να χρησιμοποιεί η ΠΕΕΜΠΙΠ τα προσωπικά μου στοιχεία που συμπλήρωσα παραπάνω για τους σκοπούς της Ένωσης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό ή/και στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων ή/και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, και για τις διάφορες δραστηριότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της προώθησης ή αποστολής προς το πρόσωπό μου ηλεκτρονικής και μη αλληλογραφίας.
  NAIOXI

  Αντίγραφο πτυχίου (για αποφοίτους) ή βεβαίωση σπουδών ή περάτωσης σπουδών (για φοιτητές) Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ή ομότιμου αλλοδαπού Α.Ε.Ι.:*

  Άλλοι τίτλοι σπουδών ή γλωσσομάθειας (συγχωνεύστε τα αρχεία σε ένα ενιαίο αρχείο .zip):

  Αιτούμαι την εγγραφή μου στην Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου (ΠΕΕΜΠΙΠ) και δηλώνω ότι τα παραπάνω στοιχεία είναι ορθά και ακριβή κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας.

  Αναλαμβάνω την ευθύνη να ενημερώνω την ΠΕΕΜΠΙΠ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για οποιαδήποτε μεταβολή των παραπάνω στοιχείων μου.

  Δηλώνω ότι έχω διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχομαι το Καταστατικό του Σωματείου και τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΠΕΕΜΠΙΠ όπως δημοσιεύεται στο δικτυακό τόπο της ΠΕΕΜΠΙΠ, ο οποίος δεσμεύει όλα τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  1. Ορισμός Πάρεδρου μέλους

  Βάσει του Αρ. 5, παρ. 1. σημ. β' του Καταστατικού της ΠΕΕΜΠΙΠ, "β) Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται: (ϊ) οι
  φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, με ειδίκευση Μετάφρασης του
  Ιονίου Πανεπιστημίου, (ii) οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
  Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Μετάφρασης (ή ομότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπού
  Πανεπιστημίου του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα) που δεν
  έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος, απασχολούνται σε τρίτους τομείς ή άλλως. [...]Τα πάρεδρα μέλη έχουν
  το δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα
  ψήφου, ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. [...]"

  2. Σημαντικές πληροφορίες

  • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης του μεγέθους των PDF, δείτε εδώ.
  • Μετά την έγκριση των δικαιολογητικών, το υποψήφιο μέλος θα λάβει σχετικό μήνυμα από το Δ.Σ.
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής, το νέο μέλος θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου πακέτο ενημερωτικών εγγράφων.
  • Στην περίπτωση που η κατάσταση του πάρεδρου μέλους αλλάξει και ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να
  γίνει πλήρες (τακτικό) μέλος της ΠΕΕΜΠΙΠ, και εφόσον πληρούνται οι σχετικές προδιαγραφές, το
  πάρεδρο μέλος θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική, ξεχωριστή αίτηση και τα δικαιολογητικά
  εγγραφής, όπως αυτά αναφέρονται στη σελίδα της Διαδικασίας εγγραφής.
  Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ, τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
  όσοι κατέχουν νομίμως τον Πανεπιστημιακό τίτλο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και
  Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Μετάφρασης, ή ομότιμο τίτλο σπουδών
  αλλοδαπού Πανεπιστημίου του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από τον
  αρμόδιο φορέα και (ί) είτε ασκούν ελευθέρως το επάγγελμα του μεταφραστή ή/και συναφή
  μεταφραστικά επαγγέλματα έχοντας υποβάλει σχετική δήλωση περί επιτηδεύματος του
  μεταφραστή στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της χώρας, (ii) είτε εργάζονται με καθεστώς
  απόδειξης δαπάνης ή τίτλου κτήσης που εκδίδεται από τον εργοδότη ή όπως άλλως οριστεί από τις
  εκάστοτε φορολογικές διατάξεις, (iii) ή παρέχουν έμμισθες υπηρεσίες σε φυσικά ή σε νομικά
  πρόσωπα του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κύρια επαγγελματική
  ενασχόληση τη μετάφραση και τα διαδικαστικά της στάδια.
  Η κατοχή του τίτλου απαραιτήτως θα πρέπει αποδεικνύεται με αντίγραφο πτυχίου του ως άνω
  Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου ή του αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και της
  πιστοποίησης και αναγνώρισης της ισοτιμίας του από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.]
  • Για κάθε επικοινωνία ή περαιτέρω πληροφορίες ο ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνεται γραπτώς
  στο ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου info@peempip.gr

  3. Δικαιολογητικά

  Προκειμένου να εγγραφεί στα μητρώα πάρεδρων μελών της ένωσης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να
  υποβάλει τα εξής:
  1. Σχετική αίτηση στην οποία να δηλώνει ότι αιτείται την εγγραφή του ως Πάρεδρο μέλος στην
  Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών Μεταφραστών Πτυχιούχων Ιονίου Πανεπιστημίου
  (ΠΕΕΜΠΙΠ).
  2. Μόνο για αποφοίτους: Αντίγραφο του πτυχίου από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης
  και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου
  σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. και πιστοποιητικό ισοτιμίας και
  αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο
  φορέα).
  3. Μόνο για φοιτητές: Βεβαίωση σπουδών ή περάτωσης σπουδών από το Τμήμα Ξένων
  Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη
  μετάφραση (ή βεβαίωση σπουδών/περάτωσης σπουδών ομότιμου αλλοδαπού
  Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι.).
  4. Κάθε άλλο επιστημονικό τίτλο και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και τα
  πιστοποιητικά σπουδών του.

  Οι συνεργασίες μας
  Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.