Εγγραφή τακτικού μέλους

  Ατομικά στοιχεία  Στοιχεία απασχόλησης

  Βασικές γλώσσες εργασίας *
  ΑγγλικάΓαλλικάΓερμανικά  Συναινώ να συλλέγει και να χρησιμοποιεί η ΠΕΕΜΠΙΠ τα προσωπικά μου στοιχεία που συμπλήρωσα παραπάνω για τους σκοπούς της Ένωσης και σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο καταστατικό ή/και στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των δεδομένων ή/και σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, και για τις διάφορες δραστηριότητες της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της προώθησης ή αποστολής προς το πρόσωπό μου ηλεκτρονικής και μη αλληλογραφίας.
  NAIOXI

  Αντίγραφο πτυχίου Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας ή ομότιμου αλλοδαπού Α.Ε.Ι.:*

  Πιστοποιητικό ισοτιμίας και αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο φορέα:

  Άλλοι τίτλοι σπουδών ή γλωσσομάθειας (συγχωνεύστε τα αρχεία σε ένα ενιαίο αρχείο .zip):

  Αποδεικτικό απασχόλησης (για λεπτομέρειες, βλ. 3. Δικαιολογητικά παρακάτω):*

  1. Συλλογή στοιχείων και απόρρητο

  Τα στοιχεία που συλλέγει η ΠΕΕΜΠΙΠ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς της
  ΠΕΕΜΠΙΠ από τα μέλη του ΔΣ και δεν κοινοποιούνται, δεν προωθούνται και δεν αποστέλλονται σε
  κανέναν τρίτο. Υπεύθυνοι για την τήρηση του απορρήτου των στοιχείων των μελών είναι αποκλειστικά
  τα μέλη του ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ και ο εκάστοτε εξουσιοδοτημένος υπεύθυνος για τις εγγραφές, ενώ
  οποιαδήποτε δημοσίευση τυχόν στοιχείων των μελών στους δικτυακούς τόπους της ΠΕΕΜΠΙΠ γίνεται
  πάντα και μόνο με τη σύμφωνη γνώμη κάθε μέλους.
  Στην πολιτική απορρήτου που μπορείτε να δείτε εδώ μπορείτε να διαβάσετε τον τρόπο με τον οποίο η
  ΠΕΕΜΠΙΠ επεξεργάζεται τα δεδομένα σας, αν και γιατί τα μοιράζεται με τρίτους και πόσο καιρό τα
  διατηρεί, και τα δικαιώματά σας. Μπορείτε να στείλετε αίτημα στο ΔΣ, που τελεί Υπεύθυνο
  Επεξεργασίας και Προστασίας των δεδομένων σας, για να δείτε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε
  τα δεδομένα σας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των
  Δεδομένων.

  2. Εμφάνιση στοιχείων μέλους στο δικτυακό τόπο της ΠΕΕΜΠΙΠ

  Η ΠΕΕΜΠΙΠ διατηρεί στον ιστότοπό της www.peempip.gr Μητρώο Μελών με δυνατότητα αναζήτησης
  (βάσει νομού, ονόματος κ.λπ.), ώστε τυχόν ενδιαφερόμενοι να μπορούν εύκολα να εντοπίζουν τον
  πλησιέστερο πτυχιούχο μεταφραστή στην περιοχή τους, αλλά και για να μπορεί να πιστοποιείται από
  κάθε ενδιαφερόμενο ότι ο μεταφραστής ανήκει στα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ.
  Για αυτόν τον λόγο, με την ολοκλήρωση της εγγραφής σας λαμβάνετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου, το οποίο περιλαμβάνει σύνδεσμο για τη φόρμα (Google) συμπλήρωσης όλων των
  στοιχείων σας, στο τέλος της οποίας καλείστε να μας υποδείξετε αν επιθυμείτε ή αν δεν επιθυμείτε
  να εμφανίζεται το σύνολο των στοιχείων που υποβάλατε μέσω της φόρμας.

  3. Δικαιολογητικά

  Προκειμένου να εγγραφεί στα μητρώα του σωματείου, ο υποψήφιος πρέπει να υποβάλει τα εξής:
  1. Σχετική αίτηση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού του
  Σωματείου και τον Κώδικα Δεοντολογίας.
  2. Αντίγραφο του πτυχίου από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του
  Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου σπουδών ομότιμου
  αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αναγνώρισης του
  αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο φορέα).
  3. Κάθε άλλο επιστημονικό τίτλο και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και
  τα πιστοποιητικά σπουδών του.
  Ως αποδεικτικά απασχόλησης πρέπει να παρέχει ένα από τα εξής:
  i. Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Αρχής του τόπου ασκήσεως επαγγέλματος του
  μεταφραστή, σε περίπτωση που παρέχει ελεύθερα υπηρεσίες μεταφραστή, από την οποία
  να προκύπτει ότι ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του μεταφραστή ή/και συναφή
  μεταφραστικά επαγγέλματα.
  ii. Αντίγραφο απόδειξης δαπανών ή τίτλου κτήσης ή όπως άλλως οριστεί από εργοδότη ή
  σχετική βεβαίωση εργοδότη ότι απασχολείται με απόδειξη δαπάνης ή τίτλου κτήσης ή
  όπως άλλως οριστεί.
  iii. Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του, από την οποία να προκύπτει η έμμισθη
  επαγγελματική ενασχόληση με τη μετάφραση και τα διαδικαστικά στάδια αυτής, και η
  παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού, δημόσιου ή
  ευρύτερου δημόσιου τομέα.

  4. Σημαντικές πληροφορίες

  • Για οδηγίες σχετικά με τον τρόπο μείωσης του μεγέθους των PDF, δείτε εδώ.
  • Μετά την έγκριση των δικαιολογητικών, το υποψήφιο μέλος θα λάβει σχετικό μήνυμα από
  τον/την Ταμία και θα κληθεί να καταβάλει το ποσό της εγγραφής (60 ευρώ) στον τραπεζικό
  λογαριασμό της ΠΕΕΜΠΙΠ και να στείλει σε ψηφιακή μορφή (σκαναρισμένο) το αποδεικτικό
  κατάθεσης στην τράπεζα, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  tameiopeempip@gmail.com, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή. Το υποψήφιο μέλος θα
  λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έγγραφο με αναλυτικές οδηγίες κατάθεσης.
  • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής και την καταβολή του ποσού της εγγραφής,
  το νέο μέλος θα λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πακέτο ενημερωτικών εγγράφων, τα
  πρότυπα βάσει των οποίων τα μέλη της ΠΕΕΜΠΙΠ μπορούν να σφραγίζουν μεταφράσεις που
  παράγουν, καθώς και τον σύνδεσμο για τη συμπλήρωση των πληροφοριών που επιθυμεί να
  εμφανίζονται στη βάση αναζήτησης (Μητρώο Μελών) που βρίσκεται και διατηρείται στην
  ιστοσελίδα της ΠΕΕΜΠΙΠ (https://peempip.gr/el/αναζητηση-μεταφραστη/).
  • Για κάθε επικοινωνία ή περαιτέρω πληροφορίες το υποψήφιο μέλος μπορεί να απευθύνεται
  γραπτώς στο ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ στη διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου info@peempip.gr.

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  Οι συνεργασίες μας
  Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.