Έρευνες

Public service translation in cross-border healthcare

H ΠΕΕΜΠΙΠ συμμετείχε στην έρευνα “Public service translation in cross-border healthcare” η οποία πραγματοποιήθηκε με τη χρηματοδότηση της ΓΔ Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από την καθηγήτρια Claudia V. Angelelli, Heriot-Watt University, και αφορά την παροχή υπηρεσιών μετάφρασης και διερμηνείας σε σχέση με την Οδηγία 2011/24 ΕΕ ή τον Κανονισμό αριθ. 883/2004 στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών υγείας σε πολίτες και κατοίκους της ΕΕ.

Λήψη

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΕΔΑ

Το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία και το δικαίωμα ενημέρωσης στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών

Λήψη

PACTE 

Έρευνα σε εξέλιξη
Competence Levelling in the Acquisition of Translation Competence in Written Translation

Μετάβαση

Δικαστηριακή Διερμηνεία στην Ελλάδα

Καταγραφή και αξιολόγηση της πραγματικότητας

Λήψη