Τακτικά μέλη

 1. Σχετική αίτηση στην οποία το υποψήφιο μέλος να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού του Σωματείου και τον Κώδικα Δεοντολογίας.

 2. Αντίγραφο του πτυχίου από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο φορέα).

 3. Κάθε άλλο επιστημονικό τίτλο και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών του.

 4. Αποδεικτικό απασχόλησης.

Ως αποδεικτικό απασχόλησης νοείται ένα από τα εξής:

 • Βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Αρχής του τόπου ασκήσεως επαγγέλματος του μεταφραστή, σε περίπτωση που παρέχει ελεύθερα υπηρεσίες μεταφραστή, από την οποία να προκύπτει ότι ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του μεταφραστή ή/και συναφή μεταφραστικά επαγγέλματα.

 • Αντίγραφο απόδειξης δαπανών ή τίτλου κτήσης ή όπως άλλως οριστεί από εργοδότη ή σχετική βεβαίωση εργοδότη ότι απασχολείται με απόδειξη δαπάνης ή τίτλου κτήσης ή όπως άλλως οριστεί.

 • Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του, από την οποία να προκύπτει η έμμισθη επαγγελματική ενασχόληση με τη μετάφραση και τα διαδικαστικά στάδια αυτής, και η παροχή τέτοιων υπηρεσιών σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Παρακαλούμε φροντίστε το συνολικό μέγεθος των δικαιολογητικών που θα αποστείλετε μέσω email να μην υπερβαίνει τα 4MB.
Δείτε εδώ έναν χρήσιμο οδηγό για να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων σας.

Κάντε κλικ εδώ για λήψη της αίτησης.

Πάρεδρα μέλη

 1. Σχετική αίτηση στην οποία το υποψήφιο μέλος να δηλώνει ότι αιτείται την εγγραφή του ως Πάρεδρο μέλος στην ΠΕΕΜΠΙΠ.

 2. Μόνο για αποφοίτους: Αντίγραφο του πτυχίου από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τον αρμόδιο φορέα).

 3. Μόνο για φοιτητές: Βεβαίωση σπουδών ή περάτωσης σπουδών από το Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη μετάφραση (ή βεβαίωση σπουδών/περάτωσης σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι.)

 4. Κάθε άλλο επιστημονικό τίτλο και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών του.

 5. Παρακαλούμε φροντίστε το συνολικό μέγεθος των δικαιολογητικών που θα αποστείλετε μέσω email να μην υπερβαίνει τα 4MB. 

 6. Δείτε εδώ έναν χρήσιμο οδηγό για να μειώσετε το μέγεθος των αρχείων σας.

Κάντε κλικ εδώ για λήψη της αίτησης.