Τζιβανάκη Μαρία (αρ. μητρώου: 131)


Διεύθυνση:

Οδός: Κομνηνών
Αριθμός: 17
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 54624
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2311243528
Κινητό: 6932212067
Email: tzivanaki.m@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Tzivanaki Maria (registration number: 131)


Διεύθυνση:

Street: Komninon
Number: 17
City: Thessaloniki
Postal Code: 54624
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2311243528
Mobile: 6932212067
Email: tzivanaki.m@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Medicine and Pharmacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2009

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top