Δελλή Μαρία (αρ. μητρώου: 11)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: mdell@iky.gr
Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Dellis Marie (registration number: 11)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: mdell@iky.gr
Website: http://www.iky.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, German, Greek.

Target Languages: English, Greek, French, German.


Specialisations:

Degrees:

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top