Πολίτη Αικατερίνη (αρ. μητρώου: 110)


Διεύθυνση:

Οδός: Γ. Βερώτη
Αριθμός: 51
Πόλη: Αργοστόλι
Τ.Κ.: 28100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2671022201
Κινητό: 6944632433
Email: politicaterina@yahoo.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική, Αλβανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.


Εξειδικεύσεις:

Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2004

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Politi Aikaterini (registration number: 110)


Διεύθυνση:

Street: G. Vergoti
Number: 51
City: Argostoli
Postal Code: 28100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2671022201
Mobile: 6944632433
Email: politicaterina@yahoo.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French, Italian, Spanish, Albanian.

Target Languages: Greek, English, French, Italian.


Specialisations:

Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2004

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top