Χαρίτου Μαντώ (αρ. μητρώου: 144)


Διεύθυνση:

Πόλη:
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6942669631
Email: macharitou@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Ναυτιλιακά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, ΤΞΓΜΔ, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Charitou Mando (registration number: 144)


Διεύθυνση:

City:
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6942669631
Email: macharitou@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French.


Specialisations:

Shipping

Degrees:

University Degree in Translation, Ionian University, 2009

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top