Λεοντιάδου Σοφία (αρ. μητρώου: 166)


Διεύθυνση:

Οδός: Λάμπρου Κατσώνη
Αριθμός: 2
Πόλη: Κρηνίδες
Τ.Κ.: 64003
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6970998951
Email: sofia1312@live.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γερμανική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Βιομηχανία και τεχνολογία
Τεχνολογία Πληροφορικής
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2007

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Leontiadou Sofia (registration number: 166)


Διεύθυνση:

Street: Lamprou Katsoni
Number: 2
City: Krinides
Postal Code: 64003
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6970998951
Email: sofia1312@live.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, German.

Target Languages: Greek, English, German.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Industry and Technology in General
Information Technology
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, Mainz University, 2007

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top