Μπήλια Σταματική (αρ. μητρώου: 222)


Διεύθυνση:

Αριθμός: 17
Πόλη: Βερολίνο
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 004917644494262
Email: biliamatu@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Βιομηχανία και τεχνολογία
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2006

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Bilia Stamatiki (registration number: 222)


Διεύθυνση:

Street: Neue Schönhauser Str.
Number: 17
City: Berlin
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 004917644494262
Email: biliamatu@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Spanish.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Industry and Technology in General
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2006

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top