Αγγέλης Χρήστος (αρ. μητρώου: 23)


Διεύθυνση:

Οδός: Μαντζάρου
Αριθμός: 6
Πόλη: Κέρκυρα
Τ.Κ.: 49100
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2661031518
Κινητό: 6976566399
Email: angelis.corfu@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γερμανική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1991

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Angelis Christos (registration number: 23)


Διεύθυνση:

Street: Mantzarou St
Number: 6
City: Corfu
Postal Code: 49100
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2661031518
Mobile: 6976566399
Email: angelis.corfu@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, German, Greek.

Target Languages: English, German, Greek.


Specialisations:

Medicine and Pharnacy
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1991

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top