Μπαλοπούλου Αθηνά (αρ. μητρώου: 263)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email:
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Πολιτική
Λογοτεχνία

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 1991

Μάστερ στη Μετάφραση, 1995

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Balopoulou Athena (registration number: 263)


Διεύθυνση:

City: Athens
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email:
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, French.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Politics
Law and Administration
Literature
Advertising

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 1991

MA in Translation, University of Surrey, 1995

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top