Νιάσκου Χρυσάνθη (αρ. μητρώου: 265)


Διεύθυνση:

Οδός: Καλυψούς
Αριθμός: 20
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 13122
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: cniaskou@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Ελληνική, Γαλλική, Αγγλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική, Γαλλική.


Εξειδικεύσεις:

Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες

Πτυχία:

΄Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, 1995

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Niaskou Chrysanthi (registration number: 265)


Διεύθυνση:

Street: Kalypsous
Number: 20
City: Athens
Postal Code: 13122
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: cniaskou@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: Greek, English, French.

Target Languages: Greek, English, French.


Specialisations:

Humanities and Social Sciences

Degrees:

Foreign Languages, Translation and Interpreting, Ionian University, 1995

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top