Μουρτζούκου Ευαγγελία (αρ. μητρώου: 267)


Διεύθυνση:

Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email: mourtzoukouevangelia@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική, Αραβική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Τεχνολογία Πληροφορικής
Ιατρική και φαρμακευτική
Νόμοι και διοίκηση

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2015

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Mourtzoukou Evangelia (registration number: 267)


Διεύθυνση:

City: Athens
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile:
Email: mourtzoukouevangelia@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian, Arabic.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Information Technology
Medicine and Pharnacy
Law and Administration

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2015

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top