Ανδρειώτη Αφροδίτη (αρ. μητρώου: 291)


Διεύθυνση:

Οδός: Καραθεοδωρή
Αριθμός: 19
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 17124
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2114058489
Κινητό: 6973274233
Email: afroand@yahoo.gr
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2011

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Andrioti Afroditi (registration number: 291)


Διεύθυνση:

Street: Karatheodori
Number: 19
City: Athens
Postal Code: 17124
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2114058489
Mobile: 6973274233
Email: afroand@yahoo.gr
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top