Αθανασοπούλου Μαριάννα (αρ. μητρώου: 302)


Διεύθυνση:

Οδός: Πάροδος Ηρακλέους
Αριθμός: 21
Πόλη: Άργος
Τ.Κ.: 21200
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6978059223
Email: athmarna@hotmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ιταλική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2017

Λογισμικό μετάφρασης:

Επιστροφή

Athanasopoulou Marianna (registration number: 302)


Διεύθυνση:

Street: Parodos Irakleous
Number: 21
City: Αrgos
Postal Code: 21200
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6978059223
Email: athmarna@hotmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Italian.

Target Languages: Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2017

CAT Software:

Επιστροφή
Go to Top