Ντούκλος-Χασκή Μαρία-Ευανθία (αρ. μητρώου: 307)


Διεύθυνση:

Οδός: Avenue de L'Épée
Αριθμός: 308-6855
Πόλη: Montreal, Quebec
Τ.Κ.: H3N 2C7
Χώρα: CA Καναδάς

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 15142707337
Κινητό: 15146609940
Email: marie-eve@icsgr.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Γαλλική, Ελληνική.


Εξειδικεύσεις:

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2005

Πτυχίο Διερμηνείας, 2009

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή

Ντούκλος-Χασκή Marie-Eve (registration number: 307)


Διεύθυνση:

Street: Avenue de L'Épée
Number: 308-6855
City: Montreal, Quebec
Postal Code: H3N 2C7
Country: CA Canada

Contact Information

Telephone: 15142707337
Mobile: 15146609940
Email: marie-eve@icsgr.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, French, Greek.

Target Languages: English, French, Greek.


Specialisations:

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2005

Degree in Interpretation, DFLTI, Ionian University, 2009

CAT Software:

SDL Trados Studio 2017

Επιστροφή
Go to Top