Ρήγα Αλεξάνδρα (αρ. μητρώου: 308)


Διεύθυνση:

Οδός: Ηλία Πουλόπουλου
Αριθμός: 14
Πόλη: Αθήνα
Τ.Κ.: 11851
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6986351842
Κινητό: 6986351842
Email: rigagalexandra@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γαλλική, Ισπανική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Σπουδές Μετάφρασης, Ιόνιο Πανεπιστήμιο (Προπτυχιακές/Μεταπτυχιακές)(2008-2016) Ανθρωπιστικές Σπουδές, Πάντειο Πανεπιστήμιο (Μεταπτυχιακές)(2016-2018) Απασχόληση ως Linguistic specialist στην Deluxe Media (2016-2017) Απασχόληση ως ελεύθερη επαγγελματίας μεταφράστρια (2018-παρόν)

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Βιομηχανία και τεχνολογία
Ιατρική και φαρμακευτική
Φυσικές επιστήμες
Σπορ, διασκέδαση και τουρισμός

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2014

Λογισμικό μετάφρασης:

Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Transit NXT

Επιστροφή

Riga Alexandra (registration number: 308)


Διεύθυνση:

Street: Ilia Poulopoulou
Number: 14
City: Athens
Postal Code: 11851
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6986351842
Mobile: 6986351842
Email: rigagalexandra@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, French, Spanish, Greek.

Target Languages: English, Greek.

Studies in Translation, Ionian University (Undergraduate/Postgraduate)(2008-2016) Studies in Humanities, Panteian University (Postgraduate)(2016-2018) Employed as Linguistic specialist in Deluxe Media (2016-2017) Self-employed as freelance translator (2018-present)

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Industry and Technology in General
Medicine and Pharmacy
Natural Sciences
Sports, Recreation and Tourism

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2014

CAT Software:

Memsource
OmegaT
SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015
Transit NXT

Επιστροφή
Go to Top