Ζήκος Άγγελος (αρ. μητρώου: 311)


Διεύθυνση:

Οδός: Δωδώνης
Αριθμός: 21
Πόλη: Ιωάννινα
Τ.Κ.: 45221
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2651181057
Κινητό: 6946382656
Email: zikos_aggelos@hotmail.com
Ιστοσελίδα: https://translationhub.gr/
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική, Γερμανική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.


Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Ιατρική και φαρμακευτική
Πολιτική
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Λογοτεχνία
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, 2011

ΠΜΣ Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σπουδές, 2014

Λογισμικό μετάφρασης:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή

Zikos Aggelos (registration number: 311)


Διεύθυνση:

Street: Dodonis Str.
Number: 21
City: Ioannina
Postal Code: 45221
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 2651181057
Mobile: 6946382656
Email: zikos_aggelos@hotmail.com
Website: https://translationhub.gr/
Translation Languages:

Source Languages: English, Greek, German.

Target Languages: English, Greek, German.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: Greek, English.


Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Medicine and Pharmacy
Politics
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Literature
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2011

MA in European and International Studies, National and Kapodistrian University of Athens, 2014

CAT Software:

SDL Trados Studio 2014
SDL Trados Studio 2015

Επιστροφή
Go to Top