Κατσαμάκη Δήμητρα (αρ. μητρώου: 332)


Διεύθυνση:

Οδός: Αλεξάνδρου Μπινιώρη
Αριθμός: 9
Πόλη: Θεσσαλονίκη
Τ.Κ.: 56728
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 6979618216
Κινητό:
Email: katsamakidimitra@gmail.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ισπανική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ισπανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική.

Με πανεπιστημιακή κατάρτιση σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στην μετάφραση και στις τεχνολογίες επιβοήθησής της, καθώς και με εργασιακή εμπειρία πάνω στην μετάφραση και τοπική προσαρμογή κειμένων, προσφέρω γλωσσικές και μεταφραστικές υπηρεσίες από την αγγλική, ισπανική και γερμανική προς την ελληνική γλώσσα. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες διερμηνείας από την αγγλική και την ισπανική γλώσσα προς τα ελληνικά.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Μέσα επικοινωνίας και τέχνες
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2018

Μεταπτυχιακό στις Τεχνολογίες της Μετάφρασης, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης (UAB)), 2019

Λογισμικό μετάφρασης:

Across
Alchemy Catalyst 9
DéjàVu
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2017
SmartCat
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή

Katsamaki Dimitra (registration number: 332)


Διεύθυνση:

Street: Alexandrou Biniori
Number: 9
City: Thessaloniki
Postal Code: 56728
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone: 6979618216
Mobile:
Email: katsamakidimitra@gmail.com
Translation Languages:

Source Languages: English, Spanish, German.

Target Languages: Greek.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Spanish.

Target Languages: Greek.

With studies on a graduate and postgraduate level on translation and its technologies and having working experience on translation and localization, linguistic and translation services are offered from English, Spanish and German to Greek. Interpreting services are offered as well from English and Spanish to Greek.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Media and the Arts
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2018

Postgraduate degree in Translation Technologies (Tradumatica), Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 2019

CAT Software:

Across
Alchemy Catalyst 9
DéjàVu
MemoQ
Memsource
Passolo
SDL Trados Studio 2017
SmartCat
MateCat
SDL Trados Studio 2019

Επιστροφή
Go to Top