Κωνσταντινίδου Χαρούλα (αρ. μητρώου: 340)


Διεύθυνση:

Πόλη: Κατερίνη
Τ.Κ.:
Χώρα: GR Ελλάδα

Πληροφορίες επικοινωνίας

Τηλέφωνο:
Κινητό: 6989736865
Email: haroulkon@gmail.com
Ιστοσελίδα: http://www.storyreloaded.wordpress.com
Γλώσσες εργασίας μετάφρασης:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Γερμανική.

Γλώσσες-στόχος: Ελληνική, Αγγλική.

Γλώσσες εργασίας διερμηνείας:

Γλώσσες-πηγή: Αγγλική, Ελληνική.

Γλώσσες-στόχος: Αγγλική, Ελληνική.

Με προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο της μετάφρασης, η γεφύρωση πολιτισμών και η αγάπη μου για τον γραπτό λόγο με οδήγησε στην επιλογή του επαγγέλματος της μεταφράστριας. Έχω εργαστεί ως μεταφράστρια με ιδιώτες και φορείς σε πληθώρα ειδών κειμένων, με έμφαση στην ποιότητα και την λεπτομέρεια, ως διερμηνέας και κειμενογράφος. Πιστεύω στην δια βίου μάθηση και επενδύω στη μόρφωση με στόχο την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη και τη βέλτιστη παροχή υπηρεσιών στους συνεργάτες μου. Η ραγδαία εξελισσόμενη πραγματικότητα απαιτεί διαρκή επαγγελματική εγρήγορση και ευελιξία και επιδίωξη μου παραμένει η παράλληλη εξέλιξη στους κλάδους της μετάφρασης, της διερμηνείας και της σύνταξης κειμένων.

Εξειδικεύσεις:

Πολιτισμός, εκπαίδευση, κατάρτιση
Ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες
Νόμοι και διοίκηση
Οικονομικά, εμπόριο, χρηματοπιστωτικά
Μάρκετινγκ

Πτυχία:

Πτυχίο Μετάφρασης, Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ., Ιόνιο Πανεπιστήμιο, 2015

Μεταπτυχιακός τίτλος Μετάφρασης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ΑΠΘ, 2020

Λογισμικό μετάφρασης:

DéjàVu
MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2017
Termbase
MateCat

Επιστροφή

Konstantinidou Haroula (registration number: 340)


Διεύθυνση:

City: Katerini
Postal Code:
Country: GR Greece

Contact Information

Telephone:
Mobile: 6989736865
Email: haroulkon@gmail.com
Website: http://www.storyreloaded.wordpress.com
Translation Languages:

Source Languages: English, German.

Target Languages: Greek, English.

Interpreting Languages:

Source Languages: English, Greek.

Target Languages: English, Greek.

Having graduated with both a BA and an MA in Translation, bridging cultures and having a passion for writing, becoming a professional translator was an inevitable choice. I have worked as a translator with direct clients and organizations on a variety of texts focusing on quality and detailed work and also as an interpreter and copywriter. I am an advocate of lifelong learning and invest in education for self-development and professional development striving to provide the best possible result for my collaborators. The rapid changes in today's society call for alert and flexible professionals. My main goal is to continue developing and deepening my knowledge on the fields of translation, interpreting and copywriting.

Specialisations:

Culture, Education, Training
Humanities and Social Sciences
Law and Administration
Economics, Commerce, Finance
Marketing

Degrees:

Degree in Translation, DFLTI, Ionian University, 2015

MA in Translation, School of English Language & Literature, Aristotle University of Thessaloniki, 2020

CAT Software:

DéjàVu
MemoQ
Memsource
SDL Trados Studio 2017
Termbase
MateCat

Επιστροφή
Go to Top