Καταστατικό

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ»

και στα αγγλικά

“PANΗELLENIC ASSOCIATION OF PROFESSIONAL
TRANSLATORS GRADUATES OF THE IONIAN UNIVERSITY”

«………………..»

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A’

Επωνυμία- Έδρα- Σκοπός

 

ΑΡΘΡΟ 1°         ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Ιδρύεται επιστημονικό σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ METΑΦΡΑΣΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ», το οποίο στις σχέσεις του με το εξωτερικό θα χρησιμοποιεί την επωνυμία “PANHELLENIC ASSOCIATION OF PROFESSIONAL TRANSLATORS GRADUATES OF THE IONIAN UNIVERSITY”

Πρόκειται περί επιστημονικού και εκπαιδευτικού σωματείου με σκοπό την προαγωγή στον Ελληνικό χώρο της μεταφραστικής διαδικασίας και της παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών.

Μέλη του είναι οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας με ειδίκευση την Μετάφραση του Ιονίου Πανεπιστημίου και πτυχιούχοι μεταφραστές αντίστοιχων Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Μετάφρασης με ειδίκευση στην μετάφραση αλλοδαπών Πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τα απαιτούμενα προσόντα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος,

 

ΑΡΘΡΟ 2°         ΕΔΡΑ

Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Κέρκυρας.

 

ΑΡΘΡΟ 3°         ΣΚΟΠΟΙ

Σκοποί του Σωματείου είναι.

α) Η μελέτη, προστασία, προάσπιση και προώθηση των οικονομικών και επαγγελματικών συμφερόντων των Μελών, η σύσφιξη των δεσμών και η διάδοση πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των Μελών, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων με τα αντίστοιχα Σωματεία και Συλλόγους της Ελλάδος και του εξωτερικού.

β) Η διαρκής εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των μελών του σωματείου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

γ) Η διαρκής ενημέρωση των μελών του και η παροχή συμβουλών σε αυτά για θέματα που αφορούν την εν γένει μεταφραστική διαδικασία και παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών.

δ) Η διατύπωση κανόνων δεοντολογίας και όρων άσκησης του επαγγέλματος του πτυχιούχου μεταφραστή.

ε) Η προπαρασκευή και οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και συζητήσεων καθώς και η συμμετοχή του Σωματείου σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και η εκπροσώπηση των μελών σε συναντήσεις, διαβουλεύσεις και διαπραγματεύσεις που αφορούν το επάγγελμα του μεταφραστή καθώς και η πραγματοποίηση μορφωτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

στ) Η δημιουργία Πανελλήνιας Ένωσης Σωματείων Πτυχιούχων Μεταφραστών και Διερμηνέων, αποφοίτων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδος ή Ισότιμων Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η Ίδρυση Μεταφραστικού Επιμελητηρίου.

ζ) II νομοθετική κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων του Πτυχιούχου Μεταφραστή του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας με ειδίκευση στην μετάφραση του Ιονίου Πανεπιστημίου και η νομική αναγνώριση του δικαιώματος των μελών του ως προς την μετάφραση και επικύρωση εγγράφων με την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών και των δικηγόρων.

η) Η συμβολή των Μελών του Σωματείου στην αναβάθμιση των μεταφραστικών σπουδών στην Ελλάδα και του παρεχόμενου πτυχίου, σε συνεργασία με τους λοιπούς αρμόδιους φορείς.

ι) Η δημιουργία επετηρίδας Πτυχιούχων Μεταφραστών και η βάσει αυτής πρόσληψη μόνο των Πτυχιούχων Μεταφραστών στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα στις Θέσεις ΠΕ Μεταφραστών και η δυνατότητα απασχόλησης των πτυχιούχων Μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου ως εκπαιδευτικών ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης,

κ) Η δημιουργία σώματος Ορκωτών Μεταφραστών προς επιβοήθεια του έργου της Πολιτείας.

 

ΑΡΘΡΟ 4°         ΜΕΣΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου είναι υπόθεση όλων των μελών του και επιδιώκεται με κάθε νόμιμο τρόπο. Ιδιαίτερα, για την εκπλήρωση των σκοπών του το σωματείο.

  • Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες επιστημονικές συνεδρίες και τακτικές και έκτακτες συνελεύσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος, κατά τις οποίες ανακοινώνονται και συζητούνται θέματα που προάγουν τους σκοπούς του σωματείου.
  • Διοργανώνει ανά δύο χρόνια Πανελλήνιο Συνέδριο. Για το σκοπό αυτό συγκροτείται πενταμελής (5) οργανωτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από τον –εκάστοτε Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα και Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και ακόμη δύο (2) τακτικά μέλη τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία σε ιδιαίτερη ψηφοδόχο όπως ορίζει το άρθρο 8 του παρόντος.
    Η ανωτέρω οργανωτική επιτροπή έχει διετή θητεία και καθορίζει με αποφάσεις της τα καθήκοντα ενός εκάστου των μελών της.
  • Συνεργάζεται με άλλα επιστημονικά σωματεία σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Επίσης συνεργάζεται με τα Πανεπιστημιακά τμήματα της ημεδαπής, καθώς και με επιστημονικά σωματεία της αλλοδαπής, εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει ότι αυτό είναι επωφελές για τη μεταφραστική διαδικασία και την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών.
  • Εφαρμόζει προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαιδεύσεως των επαγγελματιών μεταφραστών της χώρας, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, κύκλων μετεκπαιδευτικών μαθημάτων ή άλλων επιστημονικών εκδηλώσεων.
  • Μεριμνά για να εφαρμοσθούν στην Ελλάδα τα κριτήρια εκπαιδεύσεως και σταδιοδρομίας των επαγγελματιών μεταφραστών με τις συστάσεις των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς τούτο συνεργάζεται με την Πολιτεία και εισηγείται προς αυτήν τα μέτρα τα οποία κρίνει αναγκαία.

 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

Τακτικά – Πάρεδρα – Ομότιμα και Επίτιμα Μέλη

Δικαιώματα και υποχρεώσεις Μελών

Διαγραφή Μελών

 ΑΡΘΡΟ 5°         ΜΕΛΗ

1. Το σωματείο αποτελείται από τέσσερις τάξεις μελών.

α) τακτικών β) παρέδρων, γ) ομότιμων και δ) επιτίμων,

α) Ως τακτικά μέλη εγγράφονται εκείνα που κατέχουν νομίμως τον Πανεπιστημιακό τίτλο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Μετάφρασης, (ή ομότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπού Πανεπιστημίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας) και είτε ασκούν ελευθέρως και αποκλειστικά το επάγγελμα του μεταφραστή και έχουν υποβάλει σχετική δήλωση περί επιτηδεύματος του μεταφραστή στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της χώρας, είτε παρέχουν έμμισθες υπηρεσίες σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα αποκλειστικά ως μεταφραστές.

Η κατοχή του τίτλου απαραιτήτως θα πρέπει να αποδεικνύεται με αντίγραφο πτυχίου του ως άνω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου ή του αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και της πιστοποίησης και αναγνώρισης της ισοτιμίας του από την εκάστοτε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας.

Η εγγραφή γίνεται μετά από πρόταση τριών τακτικών μελών του σωματείου και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα τακτικά Μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής στις Γενικές Συνελεύσεις, το δικαίωμα ψήφου, και το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

β) Ως πάρεδρα μέλη εγγράφονται οι φοιτητές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, με ειδίκευση Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου . Τα μέλη αυτά γίνονται τακτικά σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, β) μεταφραστές άλλων ξένων γλωσσών πλην αυτών που διδάσκονται στο Τμήμα Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα πάρεδρα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου, ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

γ) Ως ομότιμα μέλη θεωρούνται αυτομάτως όλα τα τακτικά μέλη μόλις παύσουν να ασκούν ενεργά το επάγγελμα του μεταφραστή. Τα ομότιμα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου, ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Επίσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς.

δ) Ως επίτιμα μέλη αναγορεύονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που ανακοινώνεται στη Γενική Συνέλευση Έλληνες ή Αλλοδαποί επιστήμονες με εξέχουσα ακτινοβολία οι οποίοι συνέβαλαν αποφασιστικά στην πρόοδο και στην προαγωγή της Επιστήμης της Μετάφρασης.

Τα επίτιμα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου, ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται. Επίσης δεν υποχρεούνται στην καταβολή της ετήσιας εισφοράς.

2. Προκειμένου να εγγραφεί υποψήφιος ως τακτικό ή πάρεδρο μέλος στα μητρώα του σωματείου, πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση στην οποία να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του Καταστατικού του Σωματείου και η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό του και την ηλεκτρονική του διεύθυνση, τις γλώσσες τις οποίες κατέχει βάσει του πτυχίου του, καθώς και για μεν τα τακτικά μέλη αντίγραφο του πτυχίου του, του Ιονίου Πανεπιστημίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας με ειδίκευση στην Μετάφραση (ή ισότιμου τίτλου σπουδών ομότιμου αλλοδαπού Πανεπιστημίου Α.Ε.Ι. της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστοποιητικό ισοτιμίας και αναγνώρισης του αλλοδαπού τίτλου σπουδών με ειδίκευση την Μετάφραση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας), καθώς και κάθε άλλο επιστημονικό τίτλο που κατέχει και τυχόν άλλες γλώσσες που κατέχει με τους τίτλους και τα πιστοποιητικά σπουδών του, βεβαίωση της αρμόδιας Οικονομικής Αρχής του τόπου ασκήσεως του επαγγέλματος του μεταφραστή, σε περίπτωση που παρέχει ελεύθερα υπηρεσίες μεταφραστή, από την οποία να προκύπτει ότι ασκεί νόμιμα το επάγγελμα του μεταφραστή (ή επικυρωμένο αντίγραφο της σύμβασης εργασίας του, από την οποία να προκύπτει ότι παρέχει αποκλειστικά έμμισθες υπηρεσίες επαγγελματία μεταφραστή σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού, δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα ).

Για τα πάρεδρα μέλη βεβαίωση σπουδών από την οποία να προκύπτει ότι είναι Φοιτητές του Ιονίου Πανεπιστημίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας με ειδίκευση στην Μετάφραση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικώς περί της εγκρίσεως της αιτήσεως σε διάστημα ενός μηνός από την υποβολή της.

Στην περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία πρέπει να είναι αιτιολογημένη, επιτρέπεται προσφυγή του αιτούντος στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

 

ΑΡΘΡΟ 6°         ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΗ

Όλα τα μέλη του σωματείου υποχρεούνται να προσφέρουν τις επιστημονικές τους γνώσεις για την πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου και να συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων του σωματείου.

Τα τακτικά και τα πάρεδρα μέλη του σωματείου υποχρεούνται στην καταβολή α) δικαιώματος εγγραφής και β) ετήσιας εισφοράς, όπως αυτή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα ομότιμα και τα επίτιμα μέλη απαλλάσσονται της υποχρεώσεως καταβολής της ετήσιας εισφοράς.

Τα εγγεγραμμένα στα μητρώα του σωματείου μέλη διαγράφονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που γράφεται στα πρακτικά και ανακοινώνεται στην επόμενη Γενική Συνέλευση, χωρίς να χρειάζεται η έγκρισή της α) μετά από έγγραφη αίτησή τους, β) σε περίπτωση καθυστερήσεως των ετησίων εισφορών πέραν των δύο ετών γ) κατόπιν της αποβολής τους μετά από απόφαση ή πρόταση του Πειθαρχικού Συμβουλίου ή της Γενικής Συνέλευσης.

Τα τακτικά και πάρεδρα μέλη του σωματείου εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το σωματείο έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος στις επιστημονικές συνεδριάσεις. Ειδικότερα στις Γενικές Συνελεύσεις των τακτικών μελών έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν μέρος μόνο τα μέλη εκείνα που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μέχρι την ημέρα της Συνελεύσεως.

 

ΑΡΘΡΟ 7°         ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Το Σωματείο εκπροσωπείται σε κάθε περίπτωση από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ή τον νόμιμο αντικαταστάτη του. Όργανα διοικήσεως του σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που είναι το κυρίαρχο σώμα, το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και η Εξελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από τρία (3) μέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 8°         ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο όργανο του σωματείου και απαρτίζεται από τα τακτικά του μέλη.

Η Γενική Συνέλευση του σωματείου α) εκλέγει σε χωριστές ψηφοδόχους τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, του Πειθαρχικού Συμβουλίου, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου και τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως, β) ελέγχει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, γ) αποφασίζει για κάθε ζήτημα το οποίο αναφέρεται στους σκοπούς του σωματείου, δ) εγκρίνει και τροποποιεί το Καταστατικό του Σωματείου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικώς μεν κάθε χρόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου κάθε χρόνου και εκτάκτως μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή εγγράφου αιτήσεως τουλάχιστον του ενός πέμπτου των τακτικών μελών. Στην τελευταία περίπτωση πρέπει να αναγράφεται στην αίτηση ο λόγος της έκτακτης συγκλήσεως και ο Πρόεδρος υποχρεούται να καλέσει την Συνέλευση εντός μηνός από της σχετικής αιτήσεως.
Ο τόπος συγκλήσεως της εκάστοτε ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μελών, καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των τακτικών μελών, του αμέσως προηγούμενου έτους, μετά από σχετική εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα τακτικά μέλη καλούνται στις Γενικές Συνελεύσεις με ατομικές προσκλήσεις, οι οποίες αποστέλλονται είκοσι (20) ημέρες τουλάχιστον προ της Συνελεύσεως. Στις προσκλήσεις ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της Συνελεύσεως καθώς και τα προς συζήτηση θέματα. Τα μέλη που προσέρχονται στη Συνέλευση υπογράφουν σε ιδιαίτερο κατάλογο για την βεβαίωση της απαρτίας. Σημειώνεται ότι οι προσκλήσεις δύνανται να απευθύνονται προς τα μέλη είτε μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είτε μέσω τηλεομοιότυπου (φαξ).

Προκειμένου να θεωρηθεί η Γενική Συνέλευση σε απαρτία και να προχωρήσει στη λήψη αποφάσεων απαιτείται η παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον αριθμού των τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.
Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται και πάλι, σε διάστημα ενός μηνός, οπότε θεωρείται σε απαρτία οποιοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών που παρίστανται.

Κάθε μέλος δύναται να εξουσιοδοτεί εγγράφως άλλο μέλος για να τον αντιπροσωπεύσει στη Γενική Συνέλευση . Η έγγραφη εξουσιοδότηση δύναται να χορηγηθεί και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο (φαξ). Κάθε μέλος μπορεί να αντιπροσωπεύει μέχρι τρία (3) μέλη.
Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνέλευση των μελών. Η έγγραφη συναίνεση δύναται να χορηγηθεί και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο (φαξ).

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα (στα παρόντα μέλη συμπεριλαμβάνονται και όσα αντιπροσωπεύονται νόμιμα κατά την παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου), εκτός των περιπτώσεων που ρητά προβλέπεται με το παρόν καταστατικό αυξημένη πλειοψηφία.

 

ΑΡΘΡΟ 9°         ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία και ένα μέλος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι επανεκλέξιμα. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει αδικαιολογήτως σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις είναι δυνατόν να αντικατασταθεί σύμφωνα με τις διατάξεις περί κενουμένων θέσεων συμβούλων.
Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να γίνεται και μέσω της ηλεκτρονικής τηλεπικοινωνίας. Αν όλα τα μέλη συναινέσουν εγγράφως σε ορισμένη πρόταση, μπορεί να ληφθεί απόφαση και χωρίς συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. Η έγγραφη συναίνεση δύναται να χορηγηθεί και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιότυπο (φαξ), καταχωρείται δε στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δ.Σ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο παύεται προ της λήξης της θητείας του, με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων ή με διατύπωση μομφής. Ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις απαιτείται απαρτία των τακτικών μελών και πλειοψηφία των 3/4.

 

ΑΡΘΡΟ 10°       ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καθήκοντα του Διοικητικού Συμβουλίου είναι α) η διοίκηση και η διαχείριση γενικώς των υποθέσεων του σωματείου και της περιουσίας του β) η προπαρασκευή όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης τα οποία να ανήκουν στη Γενική Συνέλευση, γ) η εκτέλεση των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων, δ) η εκπροσώπηση του σωματείου, όπου είναι αναγκαία ε) η κατάρτιση και υπογραφή συμβάσεων με τις οποίες το σωματείο αποκτά δικαιώματα ή αναλαμβάνει υποχρεώσεις και στ) κάθε άλλο έργο το οποίο ανατίθεται σ’ αυτό με το παρόν καταστατικό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει, α) τακτικώς μια φορά το μήνα και συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και συζητεί και αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το σωματείο με βάση ημερήσια διάταξη που καταρτίζεται από τον Πρόεδρο και β) εκτάκτως όταν ζητηθεί τούτο εγγράφως και με καθορισμό του χρόνου από τρία τουλάχιστον μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ειδοποιούνται εγκαίρως από τον Γενικό Γραμματέα μετά από εντολή του Προέδρου για τον τόπο, την ημέρα και την ώρα της συνεδρίας, το δε Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία όταν ο αριθμός των παρισταμένων είναι μεγαλύτερος των απάντων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και σε περίπτωση ισοψηφίας η συζητούμενη πρόταση απορρίπτεται. Όταν πρόκειται για προσωπικό ζήτημα οι αποφάσεις λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι προσωπικά υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Δεν ευθύνονται για αποφάσεις που πάρθηκαν σε συνεδρίαση που δεν συμμετείχαν ή αν διαφώνησαν και η διαφωνία τους είναι γραμμένη στα πρακτικά. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου συντάσσονται από τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφονται στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Αν υπάρχουν διαφωνίες για τη σωστή καταγραφή των πρακτικών περιλαμβάνονται στο επόμενο πρακτικό. Εάν η συνεδρίαση γίνεται με ηλεκτρονική επικοινωνία, η υπογραφή χορηγείται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή του φαξ και γίνεται σχετική μνεία στα πρακτικά.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο        ΕΚΛΟΓΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις των αξιωματούχων του Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του σωματείου.

Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο οκτώ (8) ημέρες τουλάχιστον προ της ημέρας της εκλογής στην οποία αναφέρουν σαφώς τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια τέσσερις τουλάχιστον ημέρες προ της εκλογής εξετάζει τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει ως υποψήφιους εκείνους που έχουν τα προσόντα και καταρτίζει τον κατάλογο των υποψηφίων. Ο κατάλογος αυτός αναρτάται κατά την ημέρα της εκλογής στον τόπο όπου διενεργείται η ψηφοφορία.

Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – αλλά και των λοιπών οργάνων όπως ορίζεται στο άρθρο 8 του παρόντος διενεργείται σε τακτική συνεδρίαση του σωματείου που συγκαλείται ειδικώς για το σκοπό αυτό κατά τον μήνα Μάρτιο κάθε δεύτερου χρόνου και ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η οποία λαμβάνεται τουλάχιστον 25 ημέρες προ της εκλογής.

Τα τακτικά μέλη του σωματείου καλούνται με ατομικές προσκλήσεις στις αρχαιρεσίες, οι οποίες αποστέλλονται προς αυτά τουλάχιστον είκοσι ημέρες προ της εκλογής. Στις προσκλήσεις σημειώνεται σαφώς ο σκοπός της συνελεύσεως, η ημέρα, η ώρα και ο τόπος στον οποίο θα διενεργηθεί η ψηφοφορία. Η πρόσκληση δύναται να αποσταλεί στα μέλη και με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με το φαξ.

Η συνέλευση θεωρείται σε απαρτία εφόσον τηρούνται τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος και μετά την διαπίστωσή της προχωρεί η διαδικασία της εκλογής. Σε περίπτωση ελλείψεως απαρτίας επαναλαμβάνεται μέσα σε ένα μήνα η Συνέλευση με τον αυτό σκοπό σε ημέρα και ώρα που μπορεί να αναγράφεται στην αρχική πρόσκληση, οπότε θεωρείται σε απαρτία οσοσδήποτε και αν είναι ο αριθμός των μελών που παρίστανται.

Την εκλογή διενεργεί Εφορευτική Επιτροπή η οποία αποτελείται από ΙΙρόεδρο, Γραμματέα και ένα ψηφολέκτη. Η Επιτροπή ορίζεται από τη Συνέλευση πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας με οσαδήποτε μέλη και αν είναι παρόντα. Η εκλογή γίνεται με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία. Το ψηφοδέλτιο πρέπει να περιέχει το ονοματεπώνυμο και το αξίωμα για το οποίο έχει ανακηρυχθεί ο υποψήφιος. Όλα τα ζητήματα που τυχόν προκύπτουν κατά την εκλογή λύνονται από την Επιτροπή κατά πλειοψηφία.

Τη λήξη της ψηφοφορίας αποφασίζει η Εφορευτική Επιτροπή, εφόσον δεν προσέρχονται ψηφοφόροι. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας αρχίζει η διαλογή των ψηφοδελτίων, τα οποία αριθμούνται μονογράφονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδονται στον Πρόεδρο. Στη συνέχεια συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων και αντιστοίχως ο αριθμός των ψήφων τις οποίες έκαστος έλαβε. Το πρακτικό αυτό υπογράφεται από όλα τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής . Επιτυχόντες και άρα εκλεγόμενοι θεωρούνται εκείνοι που έλαβαν τη σχετική πλειοψηφία των εγκύρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ισοψηφίας η εκλογή γίνεται μεταξύ των ισοψηφούντων με κλήρο.

Σε περίπτωση ενστάσεως και ολικής ή μερικής ακυρώσεως της εκλογής διενεργείται νέα εκλογή σε διάστημα το πολύ δυο μηνών σύμφωνα με τις ειδικές διατάξεις του παρόντος.

Σε περίπτωση παραιτήσεως μέλους ή σε κάθε περίπτωση κενώσεως θέσεως του Διοικητικού Συμβουλίου τούτο αντικαθίσταται από τον πρώτο κατά σειρά επιλαχόντα για τη θέση αυτή και στην περίπτωση που δεν υπάρχει, διενεργείται νέα εκλογή προς πλήρωση θέσεως μέσα σε δυο μήνες το αργότερο.

 

ΑΡΘΡΟ 12°       ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καθήκοντα Προέδρου. Ο Πρόεδρος διευθύνει τις επιστημονικές συνεδρίες και τις Γενικές Συνελεύσεις του σωματείου καθώς και τις Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης εκπροσωπεί το σωματείο ενώπιον κάθε δικαστικής ή άλλης Αρχής και ενώπιον παντός τρίτου. Με εντολή του ΙΙροέδρου γίνεται η πληρωμή των δαπανών που έχουν εγκριθεί στον ετήσιο προϋπολογισμό από το Διοικητικό Συμβούλιο καθώς και οι έκτακτες δαπάνες που το Διοικητικό Συμβούλιο έχει εγκρίνει. Ο Πρόεδρος μετά από σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό του Σωματείου, φροντίζει για την ακριβή τήρηση του καταστατικού και υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα έγγραφα που στέλνονται από το σωματείο και τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως του σωματείου. Τον Πρόεδρο σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος του σωματείου.

 

Καθήκοντα Αντιπροέδρου. Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στις περιπτώσεις που αυτό είναι αναγκαίο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Τον Αντιπρόεδρο σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει ο αρχαιότερος κατά την άσκηση του επαγγέλματος του μεταφραστή από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα. Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και συνελεύσεων του σωματείου. Επίσης συντάσσει όλα τα επίσημα έγγραφα τα οποία αποστέλλει το σωματείο, τα οποία προηγουμένως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. Ακόμη τηρεί το μητρώο των μελών του σωματείου και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία της Γραμματείας. Τον Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.

 

Καθήκοντα Ταμία. Ο ταμίας φυλάσσει την χρηματική και κάθε άλλη περιουσία του σωματείου και παραλαμβάνει τις εισφορές των μελών και κάθε άλλη είσπραξη προερχόμενη από Συνέδρια, δωρεές ή άλλους πόρους. Τηρεί βιβλίο εσόδων και εξόδων καθώς και βιβλίο απογραφής της περιουσίας του σωματείου και οφείλει να ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο και γενικότερα το σωματείο περί της οικονομικής καταστάσεως κάθε φορά που τούτο θα του ζητηθεί. Κατά το τέλος της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ο Ταμίας δίδει ακριβή οικονομικό απολογισμό στη Γενική Συνέλευση μετά από έλεγχο της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ακόμη ο Ταμίας διενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του σωματείου. Τον Ταμία σε περίπτωση δικαιολογημένης απουσίας του τον αναπληρώνει έτερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με σχετική απόφαση αυτού.

 

Καθήκοντα Μέλους του Δ.Σ.. Στο Συμβουλευτικό μέλος είναι δυνατόν να ανατίθενται ειδικά καθήκοντα με απόφαση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

ΑΡΘΡΟ 13°       ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Το Σωματείο είναι δυνατό να διατηρεί Γραμματεία στην οποία υπηρετούν οι υπάλληλοι της Γραμματείας ως και τυχόν βοηθητικό προσωπικό. Οι αποδοχές αυτών καθορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

ΑΡΘΡΟ 14°       ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ.

1-. Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τρεις ελεγκτές από τα τακτικά μέλη της Εταιρείας μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο, οι οποίοι ελέγχουν τα βιβλία και γενικώς την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου και υποβάλλουν έκθεση, την οποία υπογράφουν τα μέλη της Επιτροπής, προς την Γενική Συνέλευση στην οποία θα λογοδοτήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η Εξελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα δύο μέλη της και αποφασίζει κατά πλειοψηφία.

2-. Τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο ή για την Εφορευτική Επιτροπή.

 

Άρθρο 15°         ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ

1 -. Η παράβαση των καθηκόντων και υποχρεώσεων των μελών του σωματείου που επιβάλλονται από τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων μεταφραστών, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως του σωματείου, αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα το οποίο κρίνεται και τιμωρείται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Σωματείου με πειθαρχική ποινή, ανεξαρτήτως κάθε ποινικής ευθύνης ή άλλης συνέπειας κατά τους ισχύοντες νόμους.

2-. Η πειθαρχική εξουσία ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτεπαγγέλτως ή μετά από έγγραφη αναφορά ή ανακοίνωση δημοσίας Αρχής ή κατόπιν αιτήσεως κάθε ενδιαφερομένου.

 

Άρθρο 16°         ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1-. Αρμόδιο για την εκδίκαση και την τιμωρία των πειθαρχικών παραπτωμάτων είναι το Πειθαρχικό Συμβούλιο του σωματείου.

2-. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρόεδρο, δύο (2) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη. Ο Πρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου και τα δύο τακτικά μέλη αναπληρώνονται από τα δύο αναπληρωματικά μέλη κατά σειρά εκλογής τους, τα οποία εκλέγονται από τα τακτικά μέλη του σωματείου. Η εκλογή γίνεται κάθε διετία συγχρόνως με την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Περί την ανακηρύξεως των τακτικών και αναπληρωματικών μελών ισχύουν οι διατάξεις περί εκλογής των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3-. Καθήκοντα Γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Γενικός Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

4-. Η θητεία των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου είναι διετής και συμπίπτει με την θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

5-. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συνεδριάζει πάντοτε σε ολομέλεια, αποφασίζει δε με απόλυτη πλειοψηφία. Περί των συνεδριάσεων τηρούνται πρακτικά.

 

Άρθρο 17°         ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

1-. Πειθαρχική ποινή δεν επιβάλλεται πριν απολογηθεί ή τουλάχιστον κληθεί αποδεδειγμένος προς απολογία ο εγκαλούμενος. Η προθεσμία για την απολογία δεν δύναται να είναι μικρότερη των πέντε ημερών από της επιδόσεως της κλήσεως.

2-. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο δύναται να εξετάζει μάρτυρες κατά την κρίση του. Μετά την απολογία του εγκαλουμένου ή σε περίπτωση μη εμφανίσεώς του , μετά την διαπίστωση της νόμιμης κλήσεως, εκδίδει την απόφασή του.

3-. Το μέλος που τιμωρήθηκε δικαιούται σε διάστημα δέκα ημερών από της επιδόσεως της αποφάσεως να την εκκαλέσει ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως. Η έφεση γίνεται ενώπιον του Γραμματέως του Πειθαρχικού Συμβουλίου και προς τούτο συντάσσεται έκθεση που υπογράφεται από τον εκκαλούντα και τον γραμματέα.

4-. Η Γενική Συνέλευση δικάζει σε δεύτερο βαθμό και δικαιούται να διατάξει νέα ανάκριση από κάποιο από τα μέλη της που διορίζεται με απόφασή της κατά τις διατάξεις του παρόντος.

5-. Οι τελεσίδικες αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου εκτελούνται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου.

6-. Εγκαλούμενα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν συμμετέχουν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο που θα τους κρίνει.

 

Άρθρο 18°         ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Οι ποινές που επιβάλλονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο είναι: α) έγγραφη επίπληξη, β) προσωρινή διαγραφή μέχρι ένα χρόνο και γ) οριστική διαγραφή από τα μητρώα του σωματείου.

 

Άρθρο 19°         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΙΔΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

1-. Η Εταιρεία εκτός της διοργανώσεως κάθε διετία Πανελληνίου Συνεδρίου, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 παρ. 2, είναι δυνατό να διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, συμπόσια ή άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλες επιστημονικές Εταιρείες ή Επιστημονικές Οργανώσεις. Σε αυτές προβάλλεται η επιστημονική εργασία των μελών της Εταιρίας και οι σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της μετάφρασης.

Ο τρόπος και οι ημερομηνίες των επιστημονικών εκδηλώσεων ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

2-. Το σωματείο μπορεί να απονέμει έπαθλα σε μελέτες ή επιστημονικές εργασίες που έγιναν από τα μέλη της από δική τους πρωτοβουλία ή μετά από σχετική υπόδειξη του Δ.Σ..

3-. Το Διοικητικό Συμβούλιο του σωματείου μπορεί να διορίζει επιτροπές για να μελετήσουν διάφορα θέματα που έχουν σχέση με την πρόοδο και προαγωγή της μεταφραστικής διαδικασίας στην Ελλάδα. Οι επιτροπές αυτές υποβάλλουν εντός χρόνου που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε σχετική έκθεση.

4-. Συνιστάται επιτροπή για την εκπαίδευση. Η επιτροπή αποτελείται από 4 τακτικά μέλη και ένα πάρεδρο μέλος. (Στα τακτικά μέλη ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι Πανεπιστημιακός Τακτικός Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Τα μέλη της Επιτροπής Εκπαιδεύσεως εκλέγονται σε ξεχωριστό ψηφοδέλτιο συγχρόνως με την ανάδειξη του νέου κάθε φορά Διοικητικού Συμβουλίου. Τα καθήκοντα κάθε μέλους της Επιτροπής ορίζονται με δική τους ευθύνη. Έργο της Επιτροπής είναι η προσπάθεια για τον σωστό προγραμματισμό και έλεγχο της μεταπτυχιακής εκπαιδεύσεως των νέων στις μεταφράσεις, η διαρκής επιμόρφωση των μελών του σωματείου και ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία και είναι συμβουλευτικές προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του Σωματείου αλλά και προς οιοδήποτε τρίτο επιθυμεί να τις πληροφορηθεί.

 

Άρθρο 20°         ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του σωματείου είναι τακτικοί και έκτακτοι.

Ι-. Τακτικοί πόροι είναι: α) το δικαίωμα εγγραφής των μελών, β) οι ετήσιες εισφορές των τακτικών και παρέδρων μελών, των οποίων το ύψος καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου, γ) οι συνδρομές και τα λοιπά έσοδα από την έκδοση του περιοδικού, δ) οι εγγραφές στα Συνέδρια και τις ομοειδείς επιστημονικές εκδηλώσεις, καθώς και λοιπά έσοδα από αυτά, ε) τα εισοδήματα από την υπάρχουσα χρηματική και κτηματική περιουσία του σωματείου (τόκοι, μισθώματα, κ.λπ.)

ΙΙ-. Έκτακτοι πόροι είναι: α) δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καθώς και οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, β) οποιεσδήποτε οικονομικές ενισχύσεις, επιχορηγήσεις ή συνδρομές του κράτους, δήμων και κοινοτήτων ή και άλλων αρχών. Τα κεφάλαια του σωματείου κατατίθενται σε ειδικό λογαριασμό μιας από τις λειτουργούσες στην Ελλάδα Τράπεζας της επιλογής του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 21°         ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

1-. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή την διάλυση του σωματείου απαιτείται, σύγκληση έκτακτης για το σκοπό αυτό Γενικής Συνελεύσεως, με την παρουσία του ημίσεως τουλάχιστον των τακτικών μελών του σωματείου.

2-. Η απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 22°         ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το σωματείο έχει σφραγίδα που φέρει κυκλικά την επωνυμία και το έτος ίδρυσης του σωματείου.

 

Άρθρο 23°

Η Γενική Συνέλευση επιλύει τυχόν ασάφειες που προκύπτουν από την εφαρμογή των άρθρων του Καταστατικού σε συσχετισμό με τις διατάξεις των νόμων που αφορούν τα σωματεία.

 

Άρθρο 24°

Το παρόν Καταστατικό, που περιέχει συνολικά είκοσι τέσσερα (24) άρθρα, εγκρίθηκε σήμερα από τους ιδρυτές του και ισχύει από την εγγραφή του σωματείου στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Κερκύρας.

 

Κέρκυρα, 18 Δεκεμβρίου 2004

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.