Τακτικά μέλη

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ, τακτικά μέλη μπορούν να γίνουν:
όσοι και όσες κατέχουν νομίμως τον Πανεπιστημιακό τίτλο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Μετάφρασης, ή ομότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπού Πανεπιστημίου του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα και

  • είτε ασκούν ελευθέρως το επάγγελμα του μεταφραστή ή/και συναφή μεταφραστικά επαγγέλματα έχοντας υποβάλει σχετική δήλωση περί επιτηδεύματος του μεταφραστή/της μεταφράστριας στις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες της χώρας,
  • είτε εργάζονται με καθεστώς απόδειξης δαπάνης ή τίτλου κτήσης που εκδίδεται από τον εργοδότη ή όπως άλλως οριστεί από τις εκάστοτε φορολογικές διατάξεις,
  • ή παρέχουν έμμισθες υπηρεσίες σε φυσικά ή σε νομικά πρόσωπα του ιδιωτικού, του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με κύρια επαγγελματική ενασχόληση τη μετάφραση και τα διαδικαστικά της στάδια.

Η κατοχή του τίτλου απαραιτήτως θα πρέπει να αποδεικνύεται με αντίγραφο πτυχίου του ως άνω Τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου ή του αλλοδαπού Πανεπιστημιακού Ιδρύματος και της πιστοποίησης και αναγνώρισης της ισοτιμίας του από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα.

Πάρεδρα μέλη

Σύμφωνα με το καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ, πάρεδρα μέλη μπορούν να γίνουν:

  • οι φοιτητές και φοιτήτριες του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, με ειδίκευση Μετάφρασης του Ιονίου Πανεπιστημίου,
  • οι πτυχιούχοι μεταφραστές του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου, με ειδίκευση Μετάφρασης (ή ομότιμο τίτλο σπουδών αλλοδαπού Πανεπιστημίου του οποίου η ισοτιμία έχει πιστοποιηθεί και αναγνωρισθεί από τον αρμόδιο φορέα) που δεν έχουν κάνει έναρξη επαγγέλματος, απασχολούνται σε τρίτους τομείς ή άλλως.

Τα πάρεδρα μέλη έχουν το δικαίωμα συμμετοχής και έκφρασης γνώμης στις Γενικές Συνελεύσεις, δεν έχουν όμως το δικαίωμα ψήφου, ούτε το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.