Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική χειρισμού προσωπικών δεδομένων ΠΕΕΜΠΙΠ

Συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679)
Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Διοικητικό συμβούλιο ΠΕΕΜΠΙΠ
Εκτελών την επεξεργασία δεδομένων: Διοικητικό συμβούλιο ΠΕΕΜΠΙΠ
Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων: Μαίρη Κυριακοπούλου, ΔΣ ΠΕΕΜΠΙΠ

1. Ισχύουσα Πολιτική συμμόρφωσης (Compliance policy)

1.1. Πολιτική επεξεργασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

1.1.1. Δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε: Τα δεδομένα σας που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε είναι, μεταξύ άλλων, το ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση εργασίας σας, η διεύθυνση επικοινωνίας (εφόσον αυτή διαφέρει από τη διεύθυνση εργασίας), το τηλέφωνό σας (σταθερό ή/και κινητό), η διεύθυνση email, ο ΑΦΜ, τυχόν καταθετήρια καταθέσεών σας που μας στέλνετε κατά την πληρωμή των συνδρομών σας ή δωρεών σας, το φύλο, πτυχία και πιστοποιητικά εκπαιδεύσεων, η χώρα διαμονής, η νομική οντότητα, ο τίτλος εργασίας και άλλα.

Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται για τους εξής σκοπούς, μεταξύ άλλων: Τήρηση αρχείου της ΠΕΕΜΠΙΠ σε ειδική βάση δεδομένων-μητρώο διαχείρισης της Ένωσης, δημιουργία καρτέλας μέλους, ιστορικό συναλλαγών μεταξύ της ΠΕΕΜΠΙΠ και των μελών, έκδοση τιμολογίων/αποδείξεων προς τα μέλη, αλληλογραφία μεταξύ της ΠΕΕΜΠΙΠ και των μελών, ενημέρωση Εξελεγκτικής Επιτροπής ή/και Πειθαρχικού Συμβουλίου όπως απαιτείται βάσει Καταστατικού, εκτέλεση υποχρεώσεων μεταξύ της ΠΕΕΜΠΙΠ και των μελών που προκύπτουν από το Καταστατικό της ΠΕΕΜΠΙΠ, αποστολή αγγελιών και άλλων ενημερώσεων προς τα μέλη κ.ά.

Μετά την αρχική συλλογή αυτών των δεδομένων και την καταχώρισή τους στο Μητρώο ή σε προστατευμένους φακέλους του Google Drive, η ΠΕΕΜΠΙΠ δεν προβαίνει σε καμία περαιτέρω επεξεργασία τους πέρα από τη χρήση ορισμένων (π.χ. email) για την αλληλεπίδραση με τα μέλη της, σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση των σκοπών του Καταστατικού.

Οι πληροφορίες ενδέχεται να προωθηθούν σε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε για να παρέχουμε προς τα μέλη υπηρεσίες που τα ωφελούν. Τα τρίτα αυτά μέρη συμμορφώνονται με παρόμοιες συμβάσεις προστασίας του απορρήτου και εμπιστευτικότητας.

Οι πληροφορίες ενδέχεται να προωθηθούν επίσης σε τρίτους που εκτελούν εργασίες εκ μέρους μας και που παρέχουν υπηρεσίες με τη σειρά τους σε εμάς, την ΠΕΕΜΠΙΠ, όπως ενδεικτικά λογιστές, συμβούλους, ειδικούς τεχνικής υποστήριξης και πληροφοριακών συστημάτων, εταιρείες λογισμικών διαχείρισης λογαριασμών email ή λογιστικών προγραμμάτων που εκτελούν εργασίες συντήρησης των συστημάτων κ.λπ. Τα τρίτα αυτά μέρη συμμορφώνονται με παρόμοιες συμβάσεις προστασίας του απορρήτου και εμπιστευτικότητας με την ΠΕΕΜΠΙΠ.

Όλα τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς, το Μέλος, καταγράφονται χειροκίνητα στο Μητρώο της ΠΕΕΜΠΙΠ ή/και καταχωρούνται σε προστατευμένους φακέλους στο Google Drive για λόγους διευκόλυνσης των εργασιών του ΔΣ και των λοιπών ομάδων εργασίας της ΠΕΕΜΠΙΠ. Τα δεδομένα παραμένουν ως έχουν χωρίς να διαγραφούν για τους σκοπούς που αναφέρονται στο σημείο 1.1.1. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται για νόμιμους σκοπούς όπως αυτοί αναφέρονται στο καταστατικό της Ένωσης.

1.2. Ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων διασφαλίζεται από την ΠΕΕΜΠΙΠ με τους εξής τρόπους:

  • Αντι-ιικό λογισμικό (Antivirus)
  • Τείχος προστασίας (Firewall)
  • Προστασία υπολογιστών, server και λογισμικών με κωδικό πρόσβασης
  • Προστασία με κωδικό πρόσβασης των λογαριασμών email
  • Προστασία κωδικών πρόσβασης σε ειδικό λογισμικό προστασίας κωδικών πρόσβασης με σύστημα διπλής ταυτοποίησης

1.3. Εφαρμογή – Μέτρα για διασφάλιση της δυνατότητας απόδειξης της συμμόρφωσης («υποχρέωση λογοδοσίας»):

Η πολιτική επεξεργασίας και ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τίθεται σε εφαρμογή αμέσως με τη λήψη της αίτησης εγγραφής στην ΠΕΕΜΠΙΠ από το υποψήφιο μέλος ή/και αμέσως μετά την παραχώρηση συγκατάθεσης των μελών για την καταχώριση των στοιχείων τους στο Μητρώο και τα λοιπά συστήματα διαχείρισης της ΠΕΕΜΠΙΠ.

2. Χρονικό διάστημα διατήρησης των πληροφοριών σας

Διατηρούμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα είτε υπάρχει νομική απαίτηση να το κάνουμε είτε είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε όσα ορίζει το Καταστατικό. Αυτό συνήθως απαιτεί να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και μετά τη διαγραφή σας από την ΠΕΕΜΠΙΠ για τους σκοπούς της τήρησης λογιστικών βιβλίων, ιστορικού και αρχείων, καθώς και για τη διαχείριση τυχόν ερωτημάτων σας.

3. Άσκηση δικαιωμάτων των υποκειμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικών αιτημάτων τους

3.1.1. Δικαίωμα ενημέρωσης

Μέλη: Διά της παρούσης σας γνωρίζουμε τον τρόπο με τον οποίο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Για τα δικαιώματά σας που απορρέουν δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) μπορείτε να ενημερωθείτε στη σχετική σελίδα του κανονισμού: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.

3.1.2. Δικαίωμα πρόσβασης

Στο μέτρο που επιτρέπει η νομοθεσία και ο ΓΚΠΔ έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την ΠΕΕΜΠΙΠ πρόσβαση στα δεδομένα σας, υποβάλλοντας σχετικό γραπτό αίτημα μέσω email στη διεύθυνση info@peempip.gr

3.1.3. Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν μέσω email και μόνο.

3.1.4. Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 17 του ΓΚΠΔ και στο σημείο 3.1.2 παραπάνω.

3.1.5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 18 του ΓΚΠΔ και στο σημείο 3.1.2 παραπάνω.

3.1.6. Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, και τα οποία έχετε παράσχει στην ΠΕΕΜΠΙΠ, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να διαβιβάζετε τα εν λόγω δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς αντίρρηση από το ΔΣ της ΠΕΕΜΠΙΠ που του παρασχέθηκαν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο Άρθρο 20 του ΓΚΠΔ.

3.1.7. Δικαίωμα εναντίωσης

Δικαιούστε να αντιτάσσεστε, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν σύμφωνα με το Άρθρο 21 του ΓΚΠΔ.

3.1.8. Δικαιώματα σχετικά με την Αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ

Η ΠΕΕΜΠΙΠ και το ΔΣ δεν πραγματοποιεί αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, ούτε κατάρτιση προφίλ.

4. Περαιτέρω πληροφορίες

Κανονισμός GDPR:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN-EL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN
https://www.eugdpr.org
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-protection-eu_en

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.