Συντονιστική ομάδα

Επικεφαλής Συντονιστικής ομάδας
Προγράμματος mentoring

Κατερίνα Αθανασάκη

Είναι υπεύθυνη για τη στελέχωση της Συντονιστικής ομάδας και τη διατήρηση ομαδικού πνεύματος, συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών της. Φροντίζει τη δημιουργία του εκπαιδευτικού και λοιπού υποστηρικτικού υλικού (webinars), τη διασφάλιση της ποιότητας και της καλής λειτουργίας και επικοινωνίας σε όλο το εύρος του Προγράμματος, την επίλυση προβλημάτων, την καλλιέργεια της εξωστρέφειας, καθώς και τη γενικότερη ανάπτυξη και προώθηση/προβολή του Προγράμματος προς όφελος της ΠΕΕΜΠΙΠ.

Μέλη Συντονιστικής ομάδας
Προγράμματος mentoring

Μαριάντζελα Αλεξάκη

Φροντίζει τον προγραμματισμό των ad hoc συνεδριών, τις διαδικασίες αξιολόγησης κατά την ολοκλήρωση των κύκλων του Προγράμματος, τον υπολογισμό των μονάδων CPD και την έκδοση των Βεβαιώσεων συμμετοχής των mentors και των mentees με το πέρας κάθε κύκλου. Είναι επίσης admin στην κλειστή ομάδα του Προγράμματος mentoring στο facebook.

Χριστίνα Βαρλάμη

Φροντίζει το δημιουργικό/εικαστικό μέρος και την κειμενογράφηση (copywriting) όλου του προωθητικού υλικού του Προγράμματος και της ενότητας του mentoring στον ιστότοπο της ΠΕΕΜΠΙΠ (front-end εργασίες). Είναι επίσης admin στην κλειστή ομάδα του Προγράμματος mentoring στο facebook.

Γεωργία Σωτηρία Ευθυμιοπούλου

Φροντίζει τα διαχειριστικά ζητήματα κατά το άνοιγμα των κύκλων του Προγράμματος. Επικαιροποιεί (back-end εργασίες) και συμμετέχει στην κειμενογράφηση της ενότητας του mentoring στον ιστότοπο της ΠΕΕΜΠΙΠ.

Ζωγραφιά Κεφαλοπούλου

Φροντίζει το graphic design και την υλοποίηση/δημοσίευση όλου του υλικού παρουσίασης του Προγράμματος και των εβδομαδιαίων προωθητικών αναρτήσεων των mentors. Είναι επίσης admin για λογαριασμό του Προγράμματος mentoring σε όλα τα social media της ΠΕΕΜΠΙΠ.

Οι συνεργασίες μας
Η ΠΕΕΜΠΙΠ είναι πλήρες μέλος της FIT/IFT, της EULITA, της AVTE και του ΣΕΓΕ.